Versie: 04/2022 geldig vanaf 08.04.2022


1. Algemeen

1.1. Bij 'epin' betreft het een online platform voor het verkrijgen van paysafecard pincodes. epin is een dienst van de Paysafe Prepaid Services Limited ('PSC' of 'wij' of 'ons'). De PSC is gevestigd in 3rd floor, Kilmore House, Spencer Dock, Dublin 1, D01 YE64, Ierland (registernummer 626671).

1.2. Het gebruik van epin is onderhavig aan de volgende gebruiksvoorwaarden in de geldige versie die te allen tijde kan worden opgeroepen op https://epin.paysafecard.com ('epin website') onder de link 'ALG.VW.'. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig, want ze bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten betreffende het gebruik van het online platform.

1.3. De contractuele relatie over het gebruik van de via epin verkregen paysafecard pincodes valt onder de Algemene Voorwaarden voor paysafecard, die u kunt oproepen onder https://www.paysafecard.com/nl-nl/alg-vw.


2. Registratie als gebruiker

2.1. Voor het gebruik van epin moet u zich eenmalig online registreren op de website van epin. Hierbij moeten de vereiste gegevens naar waarheid worden verstrekt. Bovendien wordt u verzocht een gebruikersnaam te kiezen en een wachtwoord vast te leggen.

2.2. Door indiening van het online registratieformulier doet u PSC een aanvraag tot het afsluiten van een overeenkomst op basis van de onderhavige gebruiksvoorwaarden. Na een positieve beoordeling van de ingediende gegevens ontvangt u een e-mail met de mededeling dat uw aanvraag is gehonoreerd. Deze e-mail bevat een link voor het activeren van uw epin gebruikersaccount (hierna 'gebruikersaccount' genoemd).

2.3. U bent verplicht er voor te zorgen dat de verstrekte gegevens van uw gebruikersaccount altijd actueel en correct zijn. Eventuele wijzigingen van de contactgegevens - vooral van het e-mailadres en het mobiele telefoonnummer - moet u onmiddellijk onder het betreffende menueitem in uw gebruikersaccount invoeren.

2.4. PSC heeft het recht om bewijzen van uw identiteit en uw actuele woonadres te verlangen, alsook van eventuele andere verstrekte gegevens.

2.5. Per klant mag slechts één gebruikersaccount bij epin worden aangelegd. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om uw recht tot het gebruik van epin tijdelijk of continu aan derden door te geven.


3. Beveiliging van uw gebruikersaccount

3.1. U moet de toegangsgegevens van uw gebruikersaccount (gebruikersnaam en wachtwoord) ook in uw eigen belang geheim houden voor derden. Zo mogen met name het wachtwoord en/of de gebruikersnaam niet dusdanig genoteerd worden dat ze toegankelijk zijn voor derden.

3.2. Om misbruik door phishing van uw toegangsgegevens via internet te vermijden, moet u voor het invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord controleren dat u zich daadwerkelijk op de registratie- of inlogpagina van epin bevindt op de website met de url https://epin.paysafecard.com

3.3. Denk er aan dat door de onbevoegde aanmelding van een derde, en/of phishing van uw paysafecard pincode het gevaar bestaat dat uw via epin verkregen paysafecard pincode wordt misbruikt en u vervolgens het op de paysafecard pincode beschikbare tegoed geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

3.4. Wanneer u vaststelt dat uw toegangsgevens verloren of gestolen zijn, misbruikt werden of op een andere wijze zonder toestemming zijn gebruikt, dan bent u verplicht het wachtwoord van uw gebruikersaccount onmiddellijk te veranderen. Bovendien moet u PSC onmiddellijk online via https://www.paysafecard.com/nl-nl/veiligheid/account-annuleren informeren om uw gebruikersaccount te laten blokkeren en op die manier dreigende schade te voorkomen.

3.5. PSC heeft het recht om uw gebruikersaccount te blokkeren bij de verdenking van bedrog, misbruik of andere veiligheidsproblemen, enals in dit verband een verplichting bestaat in wettelijk of formeel opzicht.

Let op: medewerkers van PSC zullen u nooit vragen om uw wachtwoord telefonisch, per e-mail of op een andere manier tegenover ons of derden bekend te maken.


4. Verkrijgen van paysafecards

4.1. Om een paysafecard pincode via epin te verkrijgen, kiest u een van de getoonde opties in uw browser en de gewenste betaalmethode. Door te klikken op de knop 'Pincode kopen' doet u een bindende bestelling van de gekozen paysafecard pincode.

4.2. De betaling van de door u gekozen paysafecard pincode(s) wordt uitgevoerd met de door u geselecteerde betaalmethode. We behouden ons het recht voor om de beschikbare betaalmethodes op elk gewenst moment uit te breiden of te beperken. Verder behouden we ons het recht voor om de betreffende paysafecard pincode(s) te blokkeren indien de betaling wordt ingetrokken.

4.3. Na het voldoen van de betaling kunt u alle gegevens van de verkregen paysafecard pincode(s) onder het betreffende menuitem in uw gebruikersaccount oproepen. Dit kan enkele minuten in beslag nemen.

4.4. Let er hierbij op dat de betreffende gegevens slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn. Wanneer u de betreffende informatie (met nadruk op de nog niet verbruikte paysafecard pincodes) ook nog later beschikbaar wilt hebben, bestaat de gelegenheid om deze uit te printen, op uw eigen pc te bewaren of op een andere manier te noteren.

4.5. PSC is gerechtigd te allen tijde specifieke beperkingen aan de transacties voor het verkrijgen van paysafecard pincodes via epin in te voeren.


5. Aansprakelijkheid

5.1. Onze aansprakelijkheid is uitgesloten bij opzettelijk of grof nalatig handelen. Wanneer bepaalde verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de overeenkomst niet worden nageleefd ('essentiële verplichtingen') is PSC ook aansprakelijk voor lichte nalatigheid, beperkt tot de omvang van de volgens de overeenkomst te voorziene schade. Wanneer onze aansprakelijkheid is uitgesloten, beperkt of gelimiteerd is, is dit tevens geldig voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en ondersteunende instanties.

5.2. U bent verplicht tot volledige schadevergoeding als gevolg van het misbruik van uw epin gebruikersaccount indien deze is ontstaan doordat u als gebruiker van epin licht nalatig heeft gehandeld en daardoor een of meerdere contractueel vastgelegde zorgvuldigheids- of meldingsverplichtingen zijn geschonden (zie hiertoe ook punt 3). Met het oog op het veilige gebruik van uw paysafecard pincode(s) wijzen we u op de betreffende bepalingen ten aanzien van de aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden voor paysafecard.

5.3. PSC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overmacht, onlusten, oorlog, natuurrampen of andere gebeurtenissen die oncontroleerbaar zijn.

5.4. De ononderbroken beschikbaarheid van epin en het verstrekken van de paysafecard pincode direct na het afronden van de betaling kunnen niet door PSC worden gegarandeerd. PSC aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de geslaagde uitvoering van de betaling voor het verkrijgen van uw paysafecard pincode(s) met de door u gekozen betaalmethode, of voor het algemene functioneren van deze betaalmethode.

5.5. De voorgenoemde uitsluitingen, beperkingen en limieten van de aansprakelijkheid gelden niet voor vorderingen volgens de wet Aansprakelijkheid Producten en bij levensgevaarlijke verwondingen of ziektes.


6. Gegevensbescherming

6.1. In samenhang met epin worden persoonsgegevens geregistreerd, zover dit nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening, het ter beschikking stellen van het systeem en op basis van wettelijke verplichtingen. Wanneer u al in het bezit bent van een paysafecard account, dan worden voor het verbeteren van de systeemveiligheid en een optimale beveiliging van uw gebruikersaccount uw aldaar reeds beschikbare gegevens vergeleken met de aan epin verstrekte gegevens. U kunt zich met uw epin gebruikersgegevens ook bij myPaysafe aanmelden.

6.2. Voor epin, net als voor paysafecard en myPaysafe zijn de voorwaarden gegevensbescherming van PSC van toepassing. De geldende voorwaarden gegevensbescherming kunt u onder https://www.paysafecard.com/nl-nl/gegevensbescherming oproepen. In de voorwaarden gegevensbescherming wordt toegelicht hoe PSC omgaat met de persoonsgegevens van klanten en hoe deze beveiligd zijn. Door gebruik te maken van de dienstverlening stemt u ermee in dat PSC deze gegevens mag gebruiken overeenkomstigde wettelijke voorwaarden. U stemt er ook mee in dat gegevens die door u voor epin of myPaysafe worden ingevoerd in hun geheel door PSC mogen worden geregistreerd, bewaard en beheerd.

6.3. Voor de veiligheid van het systeem en ter voorkoming van misbruik maken we gebruik van cookies. De acceptatie van cookies is een voorwaarde voor het gebruik van onze website. Door het gebruik van onze dienstverlening aanvaardt u het gebruik van cookies door PSC overeenkomstig onze richtlijn voor cookies, die u kunt oproepen op de website van paysafecard onder https://www.paysafecard.com/nl-nl/richtlijnen-cookies.

6.4. PSC zal de klant informatie verstrekken over zijn gebruikersaccount, veiligheidsinstructies en belangrijke gebeurtenissen in combinatie met de PSC, etc. Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, stemt de klant ermee in deze informatie regelmatig per e-mail of sms te ontvangen. Verder zal PSC de klant regelmatig in de vorm van een nieuwsbrief informeren over promotionele acties, reclame en andere voordelen voor de klant, voor zover deze heeft verklaard dergelijke informatie te willen ontvangen.


7. Contractduur en opzeggen

7.1. Het contract wordt voor onbepaalde tijd overeengekomen. Beide contractuele partijen hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met inachtneming van een termijn van twee weken schriftelijk per e-mail op te zeggen. Een opzegging van de klant moet per e-mail gericht zijn aan epin@paysafecard.com. Een opzegging door PSC geschiedt via een e-mail aan het adres dat de klant in het gebruikersaccount heeft vermeld.

7.2. Het recht op buitengewone opzegging vanwege gegronde redenen blijft hierdoor onaangetast.

7.3. PSC is bovendien gerechtigd, epin te allen tijde zonder vermelding van redenen te beëindigen en de website van epin te verwijderen indien dit voor PSC noodzakelijk is.


8. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden zullen op de website van epin in een gemakkelijk herkenbare vorm zichtbaar worden gemaakt. Wanneer u de voorgestelde wijzigingen niet binnen een redelijke termijn afwijst, dan gelden ze als aanvaard en worden effectief bestanddeel van onze overeenkomst.


9. Toepasbaar recht en gerechtsplaats

9.1. Dit contract valt onder Ierse rechtspraak. Wanneer afzonderlijke clausules of delen hiervan buiten werking treden, wordt de werkzaamheid van de rest van de overeenkomst hierdoor niet aangetast.

9.2. Het ter zake bevoegd gerecht voor alle geschillen is de rechtbank in de vestigingsplaats van ons bedrijf, te Dublin, Ierland.